fbpx

InoPažanga

Pažangos priemonės pavadinimas: Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą

Pateikimo terminas: 2023 m. lapkričio 13 d. 17:00

Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Finansavimo suma: 20 000 000,00 €

Finansuojamoji dalis: 

Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams;
Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai;
Iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai.

Finansavimo forma: Dotacija

Tikslinės grupės: Pažengę inovatoriai

Galimi pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjai turi atitikti pažengusio inovatoriaus apibrėžimą.

Remiama veikla: 

Inovacijų pasiūlos skatinimas: naujų APV produktų kūrimas ir sąlygų tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose sudarymas, intelektinės nuosavybės, ankstyvosios sukurtų naujų produktų bandomosios gamybos skatinimas, parengimas rinkai, t. y. investuojama į naujų APV produktų kūrimo veiklas, kuriose kūrimas suprantamas kaip MTEP veiklos, užbaigiamos gaminių, paslaugų ar procesų prototipų sukūrimu. Taip pat sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinama intelektinė nuosavybė, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba (projekto metu sukurto produkto bandomoji partija, išbandyta galutinė versija), produkto parengimas rinkai. Pagal remiamą veiklą taikomieji moksliniai tyrimai atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 85 punkte, o eksperimentinė plėtra suprantama taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 86 punkte.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:

– Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 1 200 000,00 (vienas milijonas du šimtai tūkstančių) eurų.
– Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 60 000,00 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų.

Išlaidų tinkamumo reikalavimai:

5.4.1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos. Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti.
5.4.2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų).
5.4.3. Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai paslaugos įsigyjamos iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų.
5.4.4. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.
5.4.5. Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos (ne daugiau nei 50 proc. PFSA 5.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų). MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos turi būti apskaičiuotos projekto įgyvendinimo laikotarpiui.
5.4.6. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka, atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę ir jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę.
5.4.7. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
5.4.8. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos.
5.4.9. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).
5.4.10. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.
5.4.11. PFSA 5.4.1–5.4.3 papunkčiuose nurodytos išlaidos kartu negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti PFSA 5.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektų įgyvendinimo trukmė: Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Pilnas aprašas: https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/inopazanga 

Norite sužinoti daugiau apie projektą?

Parašykite

Scroll to Top