fbpx

MVĮ SKAITMENINIMAS 2023

Pateikimo terminas:  2023 m. spalio 30 d. 17:00

Pažangos priemonės numeris: 05-001-01-05-05

Formatas: Dotacija

 

  • „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ 

 

Finansavimo suma: 12 000 000,00 € (Europos regioninės plėtros fondas)

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma: 50.000,00 Eur

Nuosavo įnašo dydis: Ne mažiau 50 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Tikslinės grupės: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Galimi pareiškėjai: MVĮ

 

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) (Sostinės regionas) → 175 (2029)

 

Remiama veikla: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir (ar) vaizdinė konfigūracija (paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija). Veikla skirta MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą.  

  • Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:

2.3.5.1. 25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui;

2.3.5.2. 25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai).

2.3.5.3. 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją). 

2.3.6. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 10 000,00 (dešimt tūkstančių) eurų.

 

  • Specialusis

MVĮ vykdoma veikla atitinka Koncepcija ir bent vieno šios Koncepcijos prioriteto įgyvendinimo tematiką.

  • Vertinama, ar MVĮ vykdoma veikla prisideda prie Koncepcijos ir atitinka bent vieno Koncepcijos prioriteto įgyvendinimo tematiką. Taikoma tik MVĮ, kurios įgyvendins projektus  Sostinės regione. Kriterijus taikomas tik PĮP  vertinimo metu.

Kriterijaus atitiktis vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

 

  • Specialusis

Pareiškėjas iki projekto PĮP) pateikimo yra ne trumpiau kaip 1 metus Juridinių asmenų registre įregistruota ir veikianti MVĮ, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 2 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 (šimtas tūkstančių) eurų.

 

Įmonės pajamos, gautos už pačios pagamintą produkciją, tikrinamos pagal patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pajamas, gautas už pačios įmonės pagamintą produkciją, pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

 

Pačios įmonės pagaminta produkcija suprantama kaip ji apibrėžta PFSA 1.2.6 papunktyje.

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

 

3.Specialusis

Įgyvendinus projektą, MVĮ bus priskirtina prie aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį turinčių įmonių (vadovaujantis skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI).

Vertinama, kiek ir kokias skaitmenines technologijas MVĮ naudos praėjus 1 metams po projekto įgyvendinimo. Pateikiama MVĮ analizė, kurioje pagrindžiamas kiekvienos technologijos poreikis ir pritaikymas MVĮ veikloje. Turi būti pasirenkamos bet kurios ne mažiau kaip 7 skaitmeninės technologijos iš 12

1) internetą MVĮ naudoja ne mažiau kaip 50 proc. dirbančių darbuotojų;

2) informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų ištekliai; 

3) naudojamas spartusis internetas (ne mažiau kaip 30 Mbps);

4) mobilieji interneto prietaisai naudojami ne mažiau kaip 20 proc. MVĮ darbuotojų; 

5) interneto svetainė;

6) interneto svetainė su sudėtingomis funkcijomis;

 7) socialiniai tinklai;

 8) mokama reklama internete;

 9) MVĮ, perkančios debesų kompiuterijos paslaugas;

10) automatizuotam apdorojimui tinkamų e. sąskaitų siuntimas;

11) e. komercijos internetinė prekyba sudaro ne mažiau kaip 1 proc. visos apyvartos; 

12) „verslo vartotojui“ (B2C) internetinė prekyba sudaro daugiau kaip 10 proc. visos internetinės prekybos.   

Kriterijaus atitiktis vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

 

  1. Prioritetinis – Projekto efektyvumas.

Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo pajamų augimo (skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų 1 metais po projekto įgyvendinimo ir PĮP pateikimo metų)  ir prašomos finansavimo sumos. Projektai surikiuojami nuo efektyviausio (didžiausias santykis tarp pajamų augimo ir prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp pajamų augimo ir prašomos finansavimo sumos):

Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N + 1 − P) ) / projekto finansavimas, kurioje: 

P – paskutinių finansinių metų MVĮ pajamos iki PĮP pateikimo momento pagal finansinės atskaitomybės duomenis;

N + 1 – MVĮ pajamos pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

Daugiau balų suteikiama projektams, kuriuos įgyvendinus MVĮ pajamos augs labiausiai.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų pagal surikiuotą projektų efektyvumo eilę (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

 

5 balai, koeficientas – 10

 

  1. Prioritetinis

Projektą įgyvendins MVĮ, kuri savo veikloje neturi įdiegtų e. pardavimo sandorių sudarymo, produktų konfigūravimo ir vizualizacijos sprendimų.

Vertinama, ar projektą įgyvendins MVĮ, kuri iki projekto nenaudojo e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų produktų konfigūravimo ir vizualizacijos. Papildomi balai bus skiriami MVĮ, kurios anksčiau savo veikloje nebuvo įdiegusios e. pardavimo sandorių sudarymo, produktų konfigūravimo ir vizualizacijos sprendimų.

Kriterijaus atitiktis vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą priedą, nurodytą PFSA.

Kriterijus taikomas tik vertinimo metu.

 

6.Prioritetinis – Projektą vykdys labai maža ir maža įmonė.

Vertinama, ar projektą įgyvendins labai maža ir maža įmonė. Kadangi, remiantis statistiniais duomenimis (Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje. 2022 m. leidimas), mažiausiai skaitmeninių sprendimų naudoja labai mažos ir mažos įmonės, papildomi balai bus skiriami projektą vykdančioms labai mažoms ir mažoms įmonėms. MVĮ sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Kriterijaus atitiktis vertinama pagal Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto deklaracijos duomenis.

Kriterijus taikomas tik vertinimo metu, nes labai mažos ir mažos įmonės, gavusios finansavimą ir sėkmingai veiklą išplėtusios, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali tapti pvz., iš mažos vidutine įmone. Todėl tikslinga vertinti pareiškėjo dydį tik PĮP vertinimo metu.

5 balai, koeficientas 5

 

Minimali privaloma surinkti balų suma – 40

 

Norite sužinoti daugiau apie projektą?

Parašykite

Scroll to Top