fbpx

Netechnologinės Inovacijos

Pažangos priemonės pavadinimas: Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą

Pateikimo terminas: 2024-02-29 17:00

Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Finansavimo suma: 5 000 000.00 Eur

Finansuojamoji dalis: 

1. Pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013) nuostatas, projektams, kurie kurs ir (arba) diegs dizaino sprendimus, kurs, atnaujins, registruos prekės ženklus, finansuojamoji dalis sudaro 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

2. Pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014) 29 straipsnio 4 dalies nuostatas, projektams, kurie diegs proceso ir (arba) organizacines inovacijas, finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansavimo forma: Dotacija

Tikslinės grupės: MVĮ

Galimi pareiškėjai: MVĮ

Remiama veikla: 

Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra: 140 000 eur

Projektų įgyvendinimo trukmė: Projekto veiklos (-ų) įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.5 papunktyje nurodyto termino.

Pilnas aprašas: https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/netechnologines-inovacijos

Norite sužinoti daugiau apie projektą?

Parašykite

Scroll to Top